disclaimer-nijboer_banner

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Nijboer. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Loonbedrijf Nijboer is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Loonbedrijf Nijboer niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Loonbedrijf Nijboer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Bezoekersstatistieken

Voor statistische doeleinden worden bezoekersstatistieken van deze website bijgehouden. Informatie zoals bezoekaantallen en bezoekfrequentie worden gebruikt voor intern onderzoek en verbetering van de website. Deze informatie is echter algemeen van aard en valt niet te herleiden tot de individuele bezoeker. De identiteit van de bezoeker blijft onbekend. Deze gegevens worden niet gekoppeld aan door u verstrekte persoonsgegevens.

Privacybeleid van derden

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website(s) van Loonbedrijf Nijboer is verbonden. Er wordt door Loonbedrijf Nijboer geen enkele
verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaardt met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met persoonsgegevens.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Copyright (c)  2024 | Loonbedrijf Nijboer | Alle rechten voorbehouden